PKMS
Polska Korporacja Menedżerów Sportu

List otwarty

List otwarty do aktywistów i organizacji kultury fizycznej i sportu

Miasta Stołecznego Warszawa

 

 

Polska Korporacja Menedżerów Sportu działa od blisko 25 lat i jest m.in. inicjatorem edukacji menedżerskiej w zakresie kultury fizycznej w Polsce. Pod auspicjami Korporacji, dyplomy "Menedżera Sportu i Rekreacji", w ramach studiów podyplomowych i kursów zawodowych uzyskało ponad 1500 osób, pracowników jednostek samorządowych i działaczy organizacji działających w sferze kultury fizycznej.

Polska Korporacja Menedżerów Sportu jest członkiem Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz European Association for Sport Management (Europejskiego Stowarzyszenia Zarządzania Sportem). Od dwóch lat sprawuje patronat merytoryczny nad pracami kolejnych – mających niebagatelny dorobek - Kongresów Infrastruktury Sportowo – Rekreacyjnej, organizowanych przez Stowarzyszenie IAKS – Polska, podczas których prezentowane są najnowsze osiągniecia i idee w dziedzinie planowania, realizacji i zarządzania obiektami sportowo rekreacyjnymi na całym świecie.

Członkami Korporacji, są byli i aktualni: nauczyciele akademiccy z poważnym dorobkiem naukowym, pracownicy administracji państwowej, samorządowej, polskich związków sportowych i klubów sportowych.

To wszystko - wobec przystąpienie przez samorząd warszawski do prac nad sporządzeniem nowego "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania", mającego na celu określenie polityki przestrzennej, w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego - upoważnia władze Korporacji, do zwrócenia się z apelem do warszawskich organizacji, działających w sektorze kultury fizycznej, o poparcie poniższych postulatów:

1.      Zapewnienie, przez władze samorządowe stolicy, udziału w tych pracach autentycznych przedstawicieli środowisk sportu, rekreacji i turystyki;

2.      Zachowanie w przyszłym "Studium.....”, dotychczasowej funkcji usług kultury fizycznej, dla terenów obecnie wykorzystywanych dla tych celów;

3.      Wskazanie, nowych terenów, uwzględniając potrzeby:

  • budowy obiektów o charakterze widowiskowym;
  • budowy obiektów (kubaturowych i plenerowych) niezbędnych dla prawidłowej działalności organizacji społecznych prowadzących prace szkoleniową w zakresie sportu i rekreacji;
  • tworzenia – w obszarach silnie zurbanizowanych – stref aktywności fizycznej mieszkańców.

4.      Zapewnienie - na nowych terenach o funkcji edukacyjnej umożliwiającej budowę szkół wszystkich szczebli - minimum 1 ha dodatkowej powierzchni niezbędnej dla powstania bazy obiektów sportowych.

            Formułując te postulaty, zwracamy uwagę, że z mocy prawa (ustawa z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, art. 9 ust. 1 pkt 4) ustalenia studium są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych, a brak aktywności przedstawicieli warszawskich środowisk kultury fizycznej, może prowadzić do przyjęcia rozwiązań, które w przyszłości będą utrudniać, wręcz hamować rozwój organizacji społecznych zajmujących się upowszechnianiem i rozwojem kultury fizycznej wśród mieszkańców Warszawy.

            Apelując o poparcie powyższych postulatów podkreślmy, że wszyscy członkowie stołecznych organizacji kultury fizycznej są członkami wspólnoty, której zaspakajanie zbiorowych potrzeb to zadanie własne jednostki samorządowej, jaką jest miasto stołeczne Warszawa, o czym rozstrzyga ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (art 7 ust.1). Potrzeb podstawowych nie tylko w zakresie ładu przestrzennego, ale także w zakresie kultury fizycznej, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.

            Zwracamy się do wszystkich zainteresowanych, osób i organizacji z prośbą o wsparcie naszej inicjatywy. Wyrazy tego poparcia – uchwały, stanowiska, propozycje konkretnych rozwiązań planistycznych - prosimy kierować na adres: Polska Korporacja Menedżerów Sportu 02 – 511 Warszawa, ul. Merliniego 2 lok.16 lub na adres e-mail: biuro@pkmssport.com

 

            Harmonijny - uwzględniający także potrzeby kultury fizycznej – rozwój naszego miasta, to nasz wspólny interes!!!

 

 

                                                             Zarząd Polskiej Korporacji Menedżerów Sportu

< Cofnij
Copyright by PKMS. Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja: Strony internetowe, system CMS Media Essence, strony internetowe