PKMS
Polska Korporacja Menedżerów Sportu

Menedżer Sportu i Rekreacji

 

Szanowni Państwo!

Polska Korporacja Menedżerów Sportu (PKMS) ogłasza rozpoczęcie rekrutacji kandydatów do udziału w kursie na tytuł zawodowy i studiach podyplomowych pod nazwą:

MENEDŻER SPORTU I REKREACJI

Proces rekrutacji na rok akademicki 2022/23 rozpocznie się 1 lutego br. i zostanie zakończony 15 czerwca br.

Polska Korporacja Menedżerów Sportu  jest członkiem Polskiego Komitetu Olimpijskiego (PKOl.), oraz Europ ean Association For Sport Management – (EASM - Europejskie Stowarzyszenie Zarządzania Sportem), od ponad 20 lat - jako pierwsze tego typu stowarzyszenie kultury fizycznej działające w Polsce prowadzi cykl edukacji menedżerskiej w postaci kursu (dla osób ze średnim wykształceniem) i studiów podyplomowych (dla osób posiadających wykształcenie wyższe, co najmniej ukończone studia licencjackie), które organizujemy wspólnie z Akademią Humanistyczno Ekonomiczną w Łodzi

Szkolenie przeznaczone jest dla osób pracujących zawodowo lub planujących działalność profesjonalną względnie społeczną (wolontariacką) w takich jednostkach kultury fizycznej, sportu i rekreacji, jak: departamenty i wydziały ministerstwa sportu i turystyki; urzędy marszałkowskie; urzędy miast i gmin; centralne, okręgowe i wojewódzkie związki i stowarzyszenia sportowe; regionalne federacje sportu; kluby sportowo-rekreacyjne; ośrodki sportu i rekreacji; ogniska TKKF; kluby fitness i siłownie; komunalne obiekty sportowe; hale, pływalnie i boiska piłkarskie a także wielofunkcyjne obiekty sportowo-rekreacyjne typu „ORLIK” itp.

 

Program edukacyjny organizowany będzie:

w przypadku studiów podyplomowych w sześciu 2-dniowych zjazdach weekendowych, podczas których zrealizowany zostanie cykl ok. 100 jednostek dydaktycznych w postaci wykładów, konwersatoriów i ćwiczeń obejmujących m.in. takie zagadnienia jak: europejski system sportu; organizacja sportu w Polsce; zarządzanie instytucjami sportowo-rekreacyjnymi; prawo w sporcie; marketing w sporcie; organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych; negocjacje w sporcie; zarządzanie obiektami sportowymi; zarządzanie finansami w sporcie, a także socjologia i psychologia zarządzania w sporcie oraz protokół, ceremoniał i etykieta sportowa. Pozostały materiał programowy szacowany na ok. 100 godzin (tym min. 50 godzin praktyk zawodowych tylko dla słuchaczy studiów podyplomowych) realizowany będzie przez uczestników w formie samokształcenia ukierunkowanego tj. nauki własnej określonej na podstawie programów przedmiotowych opracowanych przez kadrę dydaktyczną. Słuchacze tych studiów zobowiązani są do napisania pod kierunkiem promotora pracy dyplomowej. Studia te wieńczy egzamin końcowy polegający na omówieniu i odpowiedzi na pytania dotyczące pracy dyplomowej. Prace dyplomowe stanowią realny i konkretny ślad edukacji menedżerskiej i z reguły związane są aktualną lub przyszłą pracą zawodową.

 

W przypadku kursu na tytuł zawodowy w czterech 2-dniowych zjazdach weekendowych podczas których zrealizowany zostanie cykl ok. 70 jednostek dydaktycznych w postaci wykładów, konwersatoriów i ćwiczeń obejmujących zakres wskazany powyżej.

Szkolenie menedżerskie dla osób z wykształceniem średnim i wyższym w pierwszych czterech sesjach realizowane będzie na wspólnych sesjach zjazdowych. Do dyspozycji uczestników jest ok. 20 podręczników z serii „Biblioteka Menedżera Sportu”, które będzie można wypożyczyć bądź zakupić.

 

Opłata za udział w procesie kształcenia wynosi:

  • w przypadku studiów podyplomowych - 2.000 zł,
  • w przypadku kursu na tytuł zawodowy - 1.400 zł.

Opłaty, o których mowa wyżej powinny być dokonane przelewem na rachunek PKMS - w całości lub w dwóch ratach: I rata 50% na tydzień przed rozpoczęciem I sesji, II rata 50% tydzień przed IV sesją.

 

Dla osób, które z jakichś względów nie będą na wszystkich zajęciach programowych, może być zorganizowana dodatkowa sesja uzupełniająca i poprawkowa, której termin zostanie wyznaczony po konsultacji z kadrą szkoleniową. Koszt udziału w tej sesji będzie płatny dodatkowo.

Niezależnie od powyższego, warunkiem pozytywnego ukończenia procesu kształcenia wymagane będą:

  • od wszystkich uczestników szkolenia frekwencja na zajęciach programowych na poziomie minimum 80% oraz
  • uzyskanie pozytywnych ocen z przedmiotów objętych egzaminami i uzyskanie zaliczeń z pozostałych przedmiotów.

Absolwenci szkolenia otrzymają dyplomy z Polskiej Korporacji Menedżerów Sportu z tytułem zawodowym „Menedżer Sportu i Rekreacji”, który jest uznawany we wszystkich państwach Unii Europejskiej oraz świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w szkolnictwie wyższym wydanych przez władze Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.

 

Szanowni Państwo!

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest zgłoszenie e-mail’em, faksem lub listem na adres Korporacji, wypełnionego formularza imiennego. Zgłoszenia uczestnictwa można również dokonać on line przez naszą stronę internetową oraz wniesienie na rachunek bankowy PKMS opłaty aplikacyjnej w kwocie 150 zł.

Wszystkie osoby, które zgłoszą się zostaną zaakceptowane na szkolenie otrzymają - drogą e-mailową -potwierdzenie przyjęcia na edukację menedżerską oraz termin i miejsce I sesji inauguracyjnej. (Terminy pozostałych sesji zostaną ustalone podczas I sesji w porozumieniu z uczestnikami). Uwaga: osobom nie zakwalifikowanym do udziału w szkoleniu opłata aplikacyjna zostanie zwrócona.

Zasady i warunki realizacji procesu kształcenia zostaną uregulowane w stosownych umowach z uczestnikami.

 

Więcej informacji – kierownik organizacyjny szkolenia: mgr Marek Pietruszka tel. kom. 601-26-96-35; e-mail: biuro@pkmssport.com.

Przesyłając menedżerskie, sportowe pozdrowienia, oczekujemy na zgłoszenia udziału w proponowanym przez nas szkoleniu. W okresie ostatnich 25 lat zaufało nam i ukończyło nasze kursy i studia ponad 2500 osób a Wy kończąc proponowany cykl szkolenia macie szansę wejść do tej elity.

"Niniejszym zgłaszam swój udział w kursie Menedżer Sportu i Rekreacji"

Termin szkolenia:*
Nazwisko:* Kod pocztowy:* (00-000)
Imię:* Miejscowość:*
Adrez zamieszkania:* Nr telefonu:*
Ulica, nr domu,
mieszkania:*
Adres E-mail:*
Wykształcenie:
Posiadam dyplom
Menadżera... (jaki):
Staż pracy lub
działalość w KF:
Aktualnie pracuje
w.../ na stanowisku:
Nazwa płatnika:
Adres płatnika:
NIP płatnika:
* Pola wymagane
Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych do celów edukacyjnych.
Copyright by PKMS. Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja: Strony internetowe, system CMS Media Essence, strony internetowe