PKMS
Polska Korporacja Menedżerów Sportu

Menedżer Sportu i Rekreacji

Szanowni Państwo!

Polska Korporacja Menedżerów Sportu, jako pierwsze w Polsce tego typu stowarzyszenie kultury fizycznej, członek Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz European Association For Sport Management - EASM (Europejskie Stowarzyszenie Zarządzania Sportem) uruchamia nową edycję edukacji menedżerskiej w formie kursowej studiów podyplomowych przy współpracy z Akademią Humanistyczno-Ekonomiczną z Łodzi, której celem jest uzyskanie tytułu zawodowego i dyplomu:

MENEDŻER SPORDTU I REKREACJI

Szkolenie przeznaczone jest dla osób funkcjonujących zawodowo w obszarze kultury fizycznej, sportu i rekreacji lub planujących działalność profesjonalną względnie społeczną (wolontariacką) w takich jednostkach jak: departamenty i wydziały ministerstwa sportu i turystyki, urzędy marszałkowskie, urzędy miast i gmin, centralne, okręgowe i wojewódzkie związki i stowarzyszenia sportowe, regionalne federacje sportu, kluby sportowo-rekreacyjne, ośrodki sportu i rekreacji, ogniska TKKF, kluby fitness i siłownie, komunalne obiekty sportowe: hale, pływalnie i boiska piłkarskie a także wielofunkcyjne obiekty sportowo-rekreacyjne typu "ORLIK" itp.

 

Kandydaci legitymujący się:

  • średnim wykształceniem - realizują edukację menedżerską w formie kursowej w czterech 2 dniowych sesjach (72 godz. wykładów + 46 godz. samokształcenia).
  • wykształceniem wyższym - co najmniej studia pierwszego stopnia (licencjat) - realizują edukację menedżerską rozszerzoną do poziomu studiów podyplomowych w sześciu 2 dniowych sesjach (100 godz. wykładów + 46 godz. samokształcenia + 50 godz. praktyki org.).

 

Program edukacyjny obejmuje cykl wykładów z takich zagadnień jak: europejski system sportu, system kultury fizycznej w Polsce, zarządzanie instytucjami sportowo-rekreacyjnymi, marketing w systemie kultury fizycznej, organizacja imprez sportowo-rekreacjnych, negocjacje, erystyka i etyka w sporcie. zarządzanie obiektami sportowymi, zarządzanie finansami w kulturze fizycznej, a także organizatoryka oraz protokół , ceremoniał i etykieta sportowa.

Pozostały materiał programowy szacowany na ok. 100 godz. realizowany będzie przez uczestników w formie samokształcenia ukierunkowanego tj: nauki własnej i e-learningu w oparciu o karty przedmiotów (sylabusy) opracowane przez kadrę dydaktyczną i dostarczonych słuchaczom wraz z kompletem podręczników, które będzie można wypożyczyć bądź zakupić.

Szkolenie menedżerskie dla osób z wykształceniem średnim i wyższym organizowane będzie na wspólnych sesjach zjazdowych.

 
Warunkiem udziału w szkoleniu jest złożenie następujących dokumentów:
  • ankiety aplikacyjnej - wzór do pobrania;
  • kopii dokumentów poświadczających uzyskany poziom wykształcenia (dyplom studiów wyższych min. I stopnia, świadectwo maturalne);
  • kopii dowodów osobistych;
  • wniesienie opłaty aplikacyjnej;
Szczegółowe warunki organizacyjno - finansowej, będą określone każdorazowo po ogłoszeniu rekrutacji i sprecyzowane w umowach o kształcenie.
Polska Korporacja Menedżerów Sportu, zastrzega sobie prawo odstąpienia od organizacji procesu kształcenia w przypadku gdy liczba kandydatów będzie niższa niż 20 osób.

 

Warunkiem ukończenia cyklu szkoleniowego jest frekwencja na zajęciach programowych na poziomie minimum 90% oraz pozytywne złożenie przewidzianych programem egzaminów, zaliczeń, a także w przypadku słuchaczy studiów podyplomowych obrona pracy dyplomowej. Dla osób, które z różnych względów nie będą na wszystkich zajęciach programowych, może być zorganizowana dodatkowa sesja uzupełniająca i poprawkowa, której termin zostanie wyznaczony po konsultacji z grupą szkoleniową. Koszt udziału w tej sesji będzie płatny dodatkowo.

Absolwenci szkolenia otrzymają dyplomy z Polskiej Korporacji Menedżerów Sportu z tytułem zawodowym "Menedżer Sportu i Rekreacji", który jest uznawany we wszystkich państwach Unii Europejskiej. Absolwenci studiów podyplomowych oprócz w/w dyplomu, otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Akademię Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi.

 

Szanowni Państwo!

Przesyłając menedżerskie, sportowe pozdrowienia, oczekujemy na zgłoszenia udziału w proponowanym przez nas szkoleniu. W okresie ostatnich 20 lat zaufało nam i ukończyło nasze kursy i studia ponad 1500 osób i kończąc proponowany cykl szkolenia macie szansę wejść do tej elity.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr. tel: 602 652 070 lub 601 269 635

 

 

 

"Niniejszym zgłaszam swój udział w kursie Menedżer Sportu i Rekreacji"

Termin szkolenia:*
Nazwisko:* Kod pocztowy:* (00-000)
Imię:* Miejscowość:*
Adrez zamieszkania:* Nr telefonu:*
Ulica, nr domu,
mieszkania:*
Adres E-mail:*
Wykształcenie:
Posiadam dyplom
Menadżera... (jaki):
Staż pracy lub
działalość w KF:
Aktualnie pracuje
w.../ na stanowisku:
Nazwa płatnika:
Adres płatnika:
NIP płatnika:
* Pola wymagane
Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych do celów edukacyjnych.
Copyright by PKMS. Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja: Strony internetowe, system CMS Media Essence, strony internetowe