PKMS
Polska Korporacja Menedżerów Sportu

Menedżer Sportu i Rekreacji

Warszawa 6 lipca 2018r.

Szanowni Państwo!

Polska Korporacja Menedżerów Sportu, jako pierwsze w Polsce tego typu stowarzyszenie kultury fizycznej, członek Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz European Association For Sport Menagement – EASM (Europejskie Stowarzyszenie Zarządzania Sportem) uruchomia nową edycję edukacji menedżerskiej w formie kursowej oraz studiów podyplomowych przy współpracy z Akademią Humanistyczno - Ekonomiczną z Łodzi, której celem jest uzyskanie tytułu zawodowego i dyplomu:

MENEDŻER SPORTU I REKREACJI

Szkolenie przeznaczone jest dla osób funkcjonujących zawodowo w obszarze kultury fizycznej, sportu i rekreacji lub planujących działalność profesjonalną względnie społeczną (wolontariacką) w takich jednostkach jak: departamenty i wydziały ministerstwa sportu i turystyki; urzędy marszałkowskie; urzędy miast i gmin; centralne, okręgowe i wojewódzkie związki i stowarzyszenia sportowe; regionalne federacje sportu; kluby sportowo-rekreacyjne; ośrodki sportu i rekreacji; ogniska TKKF; kluby fitness i siłownie; komunalne obiekty sportowe; hale, pływalnie i boiska piłkarskie a także wielofunkcyjne obiekty sportowo-rekreacyjne typu „ORLIK” itp.

Kandydaci legitymujący się:

·     średnim wykształceniem - realizują edukację menedżerską w formie kursowej w czterech 2 dniowych sesjach (72 godz. wykładów + 46 godz. samokształcenia) w cyklu jedno semestralnym,

·     wykształceniem wyższym - co najmniej studia pierwszego stopnia (licencjat) – realizują edukację menedżerską rozszerzoną do poziomu studiów podyplomowych w sześciu 2 dniowych sesjach (100 godz. wykładów + 46 godz. samokształcenia + 50 godz. praktyki org.) w cyklu dwusemestralnym.

Program edukacyjny obejmuje cykl wykładów obejmujących takie zagadnienia jak: europejski system sportu; organizacja sportu w Polsce; zarządzanie instytucjami sportowo-rekreacyjnymi; marketing w sporcie; organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych; negocjacje w sporcie; zarządzanie obiektami sportowymi; zarządzanie finansami w sporcie, metody i techniki organizatorskie oraz protokół, ceremoniał i etykieta sportowa. Pozostały materiał programowy szacowany na ok. 100 godz. realizowany będzie przez uczestników w formie samokształcenia ukierunkowanego tj: nauki własnej i e-learningu w oparciu o karty przedmiotów (sylabusy) opracowane przez kadrę dydaktyczną i dostarczonych słuchaczom wraz z kompletem podręczników, które będzie można wypożyczyć bądź zakupić.

Szkolenie menedżerskie dla osób z wykształceniem średnim i wyższym organizowane będzie na wspólnych sesjach zjazdowych. Pierwszą sesję planuje się na dni 13-14 październik 2018. Pozostałe sesje szkoleniowe ustalane są na pierwszej sesji wspólnie z uczestnikami.

Zajęcia odbywać będą się w Warszawie - miejsce i szczegółowy terminarz zajęć zostaną podane w terminie późniejszym, po zakończeniu rekrutacji.

Zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane do: 30 września 2018r.

Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

Ÿ  Zgłoszenie e-mail’em, faksem lub listem na adres Korporacji, wypełnionego formularza imiennego. (Wzór formularza do pobrania ze strony internetowej PKMS). Zgłoszenia uczestnictwa można również dokonać on line przez naszą stronę internetową: www.pkmssport.com .

Ÿ  Wniesienie opłaty aplikacyjnej w wysokości - odpowiednio 200 zł w przypadku studiów podyplomowych i 140 zł w przypadku kursu na tytuł zawodowy. Opłata ta będzie zaliczona na poczet pierwszej raty za udział w szkoleniu. (Uwaga - osobom niezakwalifikowanym do udziału w szkoleniu opłata aplikacyjna zostanie zwrócona!!!)

Ÿ  Zakwalifikowanie kandydata przez Kolegium Edukacyjne PKMS do udziału w szkoleniu. Wszystkie osoby, które zostaną zakwalifikowane otrzymają pocztą e-mailową pismo kwalifikacyjne, potwierdzające przyjęcie na szkolenie.

Ÿ  Zawarcie umowy, której treść zostanie doręczona osobom zakwalifikowanym do udziału w szkoleniu.

Całkowity koszt szkolenia na studiach podyplomowych (bez kosztów socjalnych zakupu podręczników) przy 20 uczestnikach szkolenia wynosi - 2 000 zł i płatne będzie przelewem w 2 transzach: na tydzień przed rozpoczęciem I sesji w wysokości1 000 zł (z zaliczeniem opłaty aplikacyjnej) oraz na tydzień przed IV sesją również w wysokości 1 000 zł. Natomiastkoszt całego szkolenia w formie kursowej (bez kosztów socjalnych i zakupu podręczników) przy 20 uczestnikach szkolenia wynosi - 1 400 zł i płatne będzie przelewem w 2 transzach na tydzień przed rozpoczęciem I sesji w wysokości700 zł (z zaliczeniem opłaty aplikacyjnej) oraz na tydzień przed IV sesją również w wysokości 700 zł.

Dla osób, które z różnych względów nie będą na wszystkich zajęciach programowych, może być zorganizowana dodatkowa sesja uzupełniająca i poprawkowa, której termin zostanie wyznaczony po konsultacji z grupą szkoleniową. Koszt udziału w tej sesji będzie płatny dodatkowo.

Warunkiem ukończenia cyklu szkoleniowego jest frekwencja na zajęciach programowych na poziomie minimum 90% oraz pozytywne złożenie przewidzianych programem egzaminów, zaliczeń, a także w przypadku słuchaczy studiów podyplomowych obrona pracy dyplomowej.

Absolwenci szkolenia otrzymają dyplomy z Polskiej Korporacji Menedżerów Sportu z tytułem zawodowym „Menedżer Sportu i Rekreacji”, który jest uznawany we wszystkich państwach Unii Europejskiej. Absolwenci studiów podyplomowych oprócz w/w dyplomu, otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Akademię Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi.

Szanowni Państwo!

Przesyłając menedżerskie, sportowe pozdrowienia, oczekujemy na zgłoszenia udziału w proponowanym przez nas szkoleniu. W okresie ostatnich 20 lat zaufało nam i ukończyło nasze kursy i studia ponad 1500 osób i kończąc proponowany cykl szkolenia macie szansę wejść do tej elity.

 

Więcej szczegółowych informacji można uzyskać dzwoniąc pod numery telefonów: 602 652 070 lub 601 269 635

 

 

 

 

 

"Niniejszym zgłaszam swój udział w kursie Menedżer Sportu i Rekreacji"

Termin szkolenia:*
Nazwisko:* Kod pocztowy:* (00-000)
Imię:* Miejscowość:*
Adrez zamieszkania:* Nr telefonu:*
Ulica, nr domu,
mieszkania:*
Adres E-mail:*
Wykształcenie:
Posiadam dyplom
Menadżera... (jaki):
Staż pracy lub
działalość w KF:
Aktualnie pracuje
w.../ na stanowisku:
Nazwa płatnika:
Adres płatnika:
NIP płatnika:
* Pola wymagane
Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych do celów edukacyjnych.
Copyright by PKMS. Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja: Strony internetowe, system CMS Media Essence, strony internetowe