PKMS
Polska Korporacja Menedżerów Sportu

Menedżer Sportu i Rekreacji

Warszawa maj 2019r.

                                                                                                       Szanowni Państwo!
Polska Korporacja Menedżerów Sportu, jako pierwsze w Polsce tego typu stowarzyszenie kultury fizycznej, członek Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz European Association For Sport Menagement – EASM (Europejskie Stowarzyszenie Zarządzania Sportem) uruchomia nową edycję edukacji menedżerskiej w formie kursowej studiów i podyplomowych przy współpracy z Akademią Humanistyczno - Ekonomiczną z Łodzi, której celem jest uzyskanie tytułu zawodowego i dyplomu:
                                                                                             MENEDŻER SPORTU I REKREACJI
Szkolenie przeznaczone jest dla osób funkcjonujących zawodowo w obszarze kultury fizycznej, sportu i rekreacji lub planujących działalność profesjonalną względnie społeczną (wolontariacką) w takich jednostkach jak: departamenty i wydziały ministerstwa sportu i turystyki; urzędy marszałkowskie; urzędy miast i gmin; centralne, okręgowe i wojewódzkie związki i stowarzyszenia sportowe; regionalne federacje sportu; kluby sportowo-rekreacyjne; ośrodki sportu i rekreacji; ogniska TKKF; kluby fitness i siłownie; komunalne obiekty sportowe; hale, pływalnie i boiska piłkarskie a także wielofunkcyjne obiekty sportowo-rekreacyjne typu „ORLIK” itp.
 
Kandydaci legitymujący się:
•  średnim wykształceniem - realizują edukację menedżerską w formie kursowej w czterech 2 dniowych sesjach (72 godz. wykładów + 46 godz. samokształcenia),
• wykształceniem wyższym - co najmniej studia pierwszego stopnia (licencjat) – realizują edukację menedżerską rozszerzoną do poziomu studiów podyplomowych w sześciu 2 dniowych sesjach (100 godz. wykładów + 46 godz. samokształcenia + 50 godz. praktyki org.).
 
Program edukacyjny obejmuje cykl wykładów obejmujących takie zagadnienia jak: europejski system sportu; organizacja sportu w Polsce; zarządzanie instytucjami sportowo-rekreacyjnymi; marketing w sporcie; organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych; negocjacje w sporcie; zarządzanie obiektami sportowymi; zarządzanie finansami w sporcie, prawo w sporcie a także socjologia i psychologia zarządzania , wyszkolenie sportowe, rekreacja ruchowa, organizatoryka oraz protokół, ceremoniał i etykieta sportowa. Pozostały materiał programowy szacowany na ok. 100 godz. realizowany będzie przez uczestników w formie samokształcenia ukierunkowanego tj: nauki własnej i e-learningu w oparciu o karty przedmiotów (sylabusy) opracowane przez kadrę dydaktyczną i dostarczonych słuchaczom wraz z kompletem podręczników, które będzie można wypożyczyć bądź zakupić.
Szkolenie menedżerskie dla osób z wykształceniem średnim i wyższym organizowane będzie na wspólnych sesjach zjazdowych.
Zajęcia odbywać będą się w Warszawie - miejsce i szczegółowy terminarz zajęć zostaną podane w terminie późniejszym, po zakończeniu rekrutacji.
Zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane do: 30 września 2019r.
 
Warunki uczestnictwa w szkoleniu:
  Zgłoszenie e-mail’em, faksem lub listem na adres Korporacji, wypełnionego formularza imiennego. (Wzór formularza do pobrania ze strony internetowej PKMS). Zgłoszenia uczestnictwa można również dokonać on line przez naszą stronę internetową: www.pkmssport.com .
  Wniesienie opłaty aplikacyjnej w wysokości - odpowiednio 200 zł w przypadku studiów podyplomowych i 140 zł w przypadku kursu na tytuł zawodowy. Opłata ta będzie zaliczona na poczet pierwszej raty za udział w szkoleniu. (Uwaga - osobom nie zakwalifikowanym do udziału w szkoleniu opłata aplikacyjna zostanie zwrócona !!!)
  Zakwalifikowanie kandydata przez Kolegium Edukacyjne PKMS do udziału w szkoleniu. Wszystkie osoby, które zostaną zakwalifikowane otrzymają pocztą e-mailową pismo kwalifikacyjne, potwierdzające przyjęcie na szkolenie.
  Zawarcie umowy, której treść zostanie doręczona osobom zakwalifikowanym do udziału w szkoleniu.
Całkowity koszt szkolenia na studiach podyplomowych (bez kosztów socjalnych i zakupu podręczników) przy 20 uczestnikach szkolenia wynosi - 2 000 zł i płatne będzie przelewem w 2 transzach: na tydzień przed rozpoczęciem I sesji w wysokości 1 000 zł (z zaliczeniem opłaty aplikacyjnej) oraz na tydzień przed IV sesją również w wysokości 1 000 zł. Natomiast koszt całego szkolenia w formie kursowej (bez kosztów socjalnych i zakupu podręczników) przy 20 uczestnikach szkolenia wynosi - 1 400 zł i płatne będzie przelewem w 2 transzach na tydzień przed rozpoczęciem I sesji w wysokości 700 zł (z zaliczeniem opłaty aplikacyjnej) oraz na tydzień przed IV sesją również w wysokości 700 zł.
 
Dla osób, które z różnych względów nie będą na wszystkich zajęciach programowych, może być zorganizowana dodatkowa sesja uzupełniająca i poprawkowa, której termin zostanie wyznaczony po konsultacji z grupą szkoleniową. Koszt udziału w tej sesji będzie płatny dodatkowo.
Warunkiem ukończenia cyklu szkoleniowego jest frekwencja na zajęciach programowych na poziomie minimum 90% oraz pozytywne złożenie przewidzianych programem egzaminów, zaliczeń, a także w przypadku słuchaczy studiów podyplomowych obrona pracy dyplomowej.
Absolwenci szkolenia otrzymają dyplomy z Polskiej Korporacji Menedżerów Sportu z tytułem zawodowym „Menedżer Sportu i Rekreacji”, który jest uznawany we wszystkich państwach Unii Europejskiej. Absolwenci studiów podyplomowych oprócz w/w dyplomu, otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Akademię Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi.
Planowane terminy sesji zjazdowych w roku akademcim 2019/20:
I sesja   5-6 październik br;
II sesja  9-10 16-17 listopad br;
III sesja 7-8 grudzień br;
IV sesja 1-2 luty 2020r;
V sesja  7-8 marzec 2020r;
VI sesja 16-17 maj 2020r.
Uwaga! Istnieje możliwość zmiany terminów sesji po konsultacji z uczestnikami szkolenia podczas I sesji.
 
Szanowni Państwo!
Przesyłając menedżerskie, sportowe pozdrowienia, oczekujemy na zgłoszenia udziału w proponowanym przez nas szkoleniu. W okresie ostatnich 20 lat zaufało nam i ukończyło nasze kursy i studia ponad 1500 osób i kończąc proponowany cykl szkolenia macie szansę wejść do tej elity.

Więcej szczegółowych informacji można uzyskać dzwoniąc pod numery telefonów: 601 269 635 (sprawy organizacyjne) lub 602 652 070 (sprawy programowe)

 

                                                                                                         

"Niniejszym zgłaszam swój udział w kursie Menedżer Sportu i Rekreacji"

Termin szkolenia:*
Nazwisko:* Kod pocztowy:* (00-000)
Imię:* Miejscowość:*
Adrez zamieszkania:* Nr telefonu:*
Ulica, nr domu,
mieszkania:*
Adres E-mail:*
Wykształcenie:
Posiadam dyplom
Menadżera... (jaki):
Staż pracy lub
działalość w KF:
Aktualnie pracuje
w.../ na stanowisku:
Nazwa płatnika:
Adres płatnika:
NIP płatnika:
* Pola wymagane
Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych do celów edukacyjnych.
Copyright by PKMS. Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja: Strony internetowe, system CMS Media Essence, strony internetowe