PKMS
Polska Korporacja Menedżerów Sportu

Statut

Statut Polskiej Korporacji Menedżerów Sportu

(z uwzględnieniem zmian uchwalonych na Walnym Zebraniu Polskiej Korporacji Menedżerów Sportu w dniu 15 października 2006 r.)

 Rozdział 1. Nazwa , charakter i teren działania

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę „Polska Korporacja Menedżerów Sportu” zwana dalej Korporacją.

§ 2

Terenem działania Korporacji jest obszar Rzeczypospolitej Polski a siedzibą władz miasto stołeczne Warszawa.

§ 3

1. Korporacja działa na podstawie ustawy  o kulturze fizycznej, ustawy Prawo o stowarzyszeniach, niniejszego statutu i uchwał władz Korporacji.

2. Korporacja jest stowarzyszeniem kultury fizycznej.

3. Dla realizacji swoich celów Korporacja współdziała z innymi instytucjami, w szczególności organami samorządu terytorialnego oraz władzami stowarzyszeń i innych organizacji edukacyjnych i turystycznych.

§ 4

2 Korporacja opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Dla wykonania określonych zadań Korporacja może zatrudnić pracowników.

 

§5

1. Korporacja współdziała z innymi instytucjami i może stowarzyszać się z organizacjami międzynarodowymi.

2. Zarząd Korporacji względnie grupy osób zainteresowanych działalnością w Polskiej Korporacji Menedżerów Sportu mogą inicjować powołanie problemowych lub terenowych jednostek organizacyjnych z osobowością prawną lub nieposiadających osobowości prawnej pod nazwą Kolegium Menedżerów Sportu, których członkowie stają się członkami Polskiej Korporacji Menedżerów Sportu.

3. Zasady współdziałania pomiędzy Korporacją, a Kolegiami określa Walne Zebranie Polskiej Korporacji Menedżerów Sportu.

 

Rozdział II. Cele i środki działania

 

§ 6


1. Podstawowym celem Korporacji jest podejmowanie działań mających zapewnić rozwój kultury fizycznej we wszystkich jej formach w Polsce.
2. Cel, o którym mowa w ust. 1 , Korporacja realizuje w szczególności przez:

1) wykonanie badań, analiz, ekspertyz oraz realizowanie innych przedsięwzięć dotyczących kierowania i administrowania instytucjami sportowymi;
2) upowszechnianie nowoczesnych metod zarządzania sprawami sportu w skali państwa, poszczególnych terytoriów, samorządów oraz instytucji;
3) reprezentowanie interesów i poglądów swoich członków wobec władz państwowych, samorządowych oraz środków masowego przekazu;
4) organizowanie konferencji i innych spotkań o charakterze naukowym i zawodowym w celu wymiany doświadczeń oraz opracowywania wspólnego stanowiska w najważniejszych sprawach organizacji i zarządzania instytucjami sportowymi;
5) organizowanie szkolenia i doskonalenia kadr menedżerskich, instruktorskich i trenerskich w sporcie, mających na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych obejmujących w szczególności problematykę bezpieczeństwa zajęć i imprez sportowych;
6) wzajemne konsultacje i wymianę informacji w sprawach istotnych dla funkcjonowania instytucji sportowych;
7) wydawanie biuletynu informacyjnego i innych publikacji.

3. W porozumieniu z władzami autonomicznych organizacji kultury fizycznej, turystycznych i edukacyjnych Korporacja może podejmować działania szkoleniowe w zakresie wspólnie ustalonym, nadając stosowne tytuły zawodowe, w zgodzie z obowiązującym prawem w tym zakresie.


§ 7


1. Dla zapewnienia środków na realizację celów statutowych Korporacja może prowadzić działalność gospodarczą.


2. Korporacja może nadawać tytuły honorowe Zasłużonego Menedżera Sportu oraz Protektora Polskiej Korporacji Menedżerów Sportu, a ponadto tytuły zawodowe Mistrza Zarządzania Sportem i inne, jeśli nie jest to sprzeczne z przepisami prawa.


3. Zasady, tryb i wymagania w sprawie tytułów, o których mowa w ust. 2 ustala Zarząd Polskiej Korporacji Menedżerów Sportu.


Rozdział III. Członkowie Korporacji

 

§ 8

Członkowie Korporacji dzielą się na:
1) zwyczajnych,
2) wspierających,
3) honorowych.


§ 9


1. Członkiem zwyczajnym może zostać każda osoba zdolna do działań prawnych, która przepracowała zawodowo co najmniej 3 lata na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym w instytucji sportowej, wyraziła wolę przynależności w stosownej deklaracji i opłaciła składkę w wysokości uchwalonej przez władze Korporacji, uzyska rekomendację co najmniej 2 członków założycieli i zostanie przyjęta przez Zarząd.

 2. Członkiem wspierającym może zostać każda osoba prawna, wyodrębniona jednostka organizacyjna lub osoba fizyczna, która uznaje cele Korporacji i udziela jej wsparcia finansowego. Decyzje w tych sprawach podejmuje Zarząd.

3. Decyzje w sprawach Członków Honorowych i Prezydenta Honorowego podejmuje  Walne Zebranie.


§ 10


Wszyscy członkowie Korporacji są zobowiązani do aktywnego uczestnictwa w jej pracach, przestrzegania postanowień statutu i uchwał władz oraz opłacania składki członkowskiej. Członkowie Honorowi i Prezydent Honorowy są zwolnieni od opłacania składek.


§ 11

 

1. Wszyscy członkowie Korporacji mają prawo do korzystania z uprawnień wynikających z niniejszego Statutu - oceniania włądz Korporacji, zgłaszania postulatów i wniosków.

2. Bierne i czynne prawo wyborcze przysługuje członkom zwyczajnym.

 

§ 12


Członkostwo w Korporacji ustaje w przypadku:
1) wystąpienia zgłoszonego na piśmie do władz Korporacji,
2) rozwiązania się Korporacji,
3) skreślenia lub wykluczenia z członkostwa w trybie i na zasadach ustalonych przez Walne Zebranie Korporacji.

 


 Rozdział IV. Władze Korporacji


§ 13


Władzami Korporacji są:

1) Walne Zebranie,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.


§ 14


1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się na Walnym Zebraniu w głosowaniu tajnym.

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą łączyć swojej funkcji z innymi funkcjami w organach Korporacji.

 

 § 15


1. Najwyższą władzą Korporacji jest Walne Zebranie zwoływane przez Zarząd nie rzadziej niż co dwa lata, w tym co cztery  jako wyborcze.

2. Do zadań Walnego Zebrania należy:

1) uchwalenie statutu i dokonywanych w nim zmian;
2) określanie głównych kierunków działania;
3) dokonywanie wyborów do władz Korporacji i udzielanie im absolutorium;
4) wykluczanie członków oraz rozpatrywanie odwołań od skreśleń;
5) podejmowanie decyzji w sprawach przynależności do międzynarodowych organizacji;
6) określanie zasad prowadzenia działalności gospodarczej i finansowej.

1. Walnym Zebraniom Zwyczajnym przewodniczy Prezydent Korporacji, natomiast Walnym Zebraniom Wyborczym – członek Korporacji spoza składu Zarządu, wybrany przez ogół zebranych.

2. W trakcje Walnych zebrań składane są sprawozdania Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej. W trakcie zebrań walnych wyborczych i nadzwyczajnych Komisja Rewizyjna zobowiązana jest do sformułowania wniosku w przedmiocie absolutorium dla Zarządu.§ 16


Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków zwyczajnych. W przypadku braku quorum w pierwszym terminie może być zwołane Walne Zebranie w drugim terminie ( w jedną godzinę po pierwszym terminie). Wówczas dla ważności uchwał niezbędny jest co najmniej 25% członków zwyczajnych Korporacji. Gdy i ten wymóg nie jest dotrzymany, wówczas zwoływane jest Walne Zebranie w trzecim terminie, nie wcześniej jednak niż za 21 dni po drugim terminie. Walne Zebranie w trzecim terminie jest władne do podejmowanie wszelkich uchwał niezależnie od liczby obecnych członków zwyczajnych. Zarząd powiadamia członków Korporacji o terminie Walnego Zebrania, miejscu i porządku obrad co najmniej na 14 dni przed jego zwołaniem.

 

§ 17


Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane przez Zarząd, Komisję Rewizyjną lub co najmniej 25% liczby członków zwyczajnych w sprawach dotyczących przeprowadzenia nowych wyborów, zmian w statucie lub rozwiązania Korporacji. § 18


1. W skład Zarządu wchodzi 7 – 9 członków, w tym Prezydent, dwóch Wiceprezydentów, Skarbnik, Sekretarz oraz Rektor partnerskiej uczelni.

2. W zebraniu Zarządu Korporacji mogą uczestniczyć z głosem doradczym przedstawieciele Kolegiów Menedżeró Sportu oraz członków wspierających.

3. W przypadku ustąpienia członka Zarządu w trakcie kadencji na jego miejsce może być powołana inna osoba spośród członków Korporacji. Decyzję o tym wyborze podejmuje Zarząd Korporacji w statutowym składzie większością głosów (50% + 1)§19


Do obowiązków Zarządu Korporacji należy:

1) bieżące kierowanie pracami;
2) realizowanie ustalonych na Walnym Zebraniu głównych planów działania;
3) zarządzanie majątkiem i funduszami Korporacji oraz zatwierdzanie rocznych planów i sprawozdań (bilansów) finansowych.
4) reprezentowanie jej wobec władz rządowych i samorządowych oraz środków masowego przekazu;
5) inicjowanie działalności służącej realizacji celów statutowych;
6) podejmowanie innych działań na rzecz Korporacji, nie zastrzeżonych dla innych organów Korporacji.

 

§ 20


Zarząd Korporacji zbiera się co najmniej trzy razy w roku.

1. Uchwały i postanowienia Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków, w tym Prezydenta lub z jego upoważnienia Wiceprezydenta. W razie równości liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania (Prezydenta lub Wiceprezydenta).

2. W celu zapewnienia operatywnego kierownictwa bieżącą działalnością Korporacji Zarząd może powołać Komitet Wykonawczy w składzie 3-5 osób spośród członków Zarządu.

3. Obowiązkowo w składzie Komitetu Wykonawczego znajduje się Sekretarz, dwóch Wiceprezydentów oraz Prezydent, który temu Komitetowi przewodniczy. Komitet Wykonawczy działa na podstawie zaleceń Zarządu i zbiera się w zależności od potrzeb.

 

§ 21


W celu wykonania różnych zadań Zarząd może powoływać stałe lub działające doraźnie – komisje lub kolegia, uchwalając dla nich stosowne regulaminy.

 

§ 22


Komisja Rewizyjna składa się z 3 (trzech) członków, w tym z Przewodniczącego i Sekretarza. Do zadań Komisji należy przeprowadzenie badań i kontroli działalności Zarządu, w tym szczególnie gospodarki finansowej i przedkładanie swoich opinii i wniosków Walnemu Zebraniu. Komisja Rewizyjna formułuje wniosek i udzielenie absolutorium dla całego Zarządu, względnie poszczególnych jego członków, przed wyborami do władz Korporacji. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ma prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu.

 

Rozdział V. Nagrody i kary

§23

 

Walne Zebranie na wniosek Zarządu może nadać tytuł Honorowego Członka Korporacji oraz Honorowego Prezydenta Korporacji.§ 24

 

1. Zarząd Korporacji w sytuacji braku aktywności lub nie opłacania składek przez dwa lata może wykreślić członka z przynależności do Korporacji. Walne Zebranie w przypadkach czynów wysoce nagannych wobec Korporacji może członka wykluczyć.

2. Od decyzji Zarządu służy odwołanie do Walnego Zebrania.

 


Rozdział VI. Majątek i fundusze Korporacji

§ 25

Majątek Korporacji stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze.

 

§ 26

Na fundusze Korporacji składają się:

1) składki,
2) darowizny,
3) wpływy z działalności statutowej i gospodarczej,
4) subwencje fundacji,
5) dotacje na zadania państwowe zlecone z budżetu państwa.


§ 27

 

Do ważności pism i oświadczeń w sprawach praw i zobowiązań (w tym operacji bankowych) wymagane jest współdziałanie dwóch członków Komitetu Wykonawczego Zarządu Polskiej Korporacji Menedżerów Sportu, w tym Prezydenta lub Wiceprezydenta oraz jednego z pozostałych członków Komitetu Wykonawczego.

 

§ 28

 

Zakres i zasady działalności finansowej Zarządu określa Walne Zebranie Korporacji.

 

Rozdział VII. Zmiana statutu i rozwiązanie Korporacji


§ 29

 

Uchwały w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania się Korporacji podejmuje Walne Zebranie większością co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków zwyczajnych w pierwszym terminie lub w obecności co najmniej 1/3 członków w drugim terminie tego samego dnia.


§ 30

 

W przypadku braku quorum w drugim terminie decyzję o zmianie statutu lub rozwiązaniu się Korporacji może podjąć Walne Zebranie bez względu na liczbę obecnych członków zwyczajnych, o ile zostanie odbyte przynajmniej w 21 dni po drugim terminie.


§ 31

 

Uchwała o rozwiązaniu Korporacji określa sposób likwidacji i cel, na jaki przeznaczony zostanie jej majątek.

 

Copyright by PKMS. Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja: Strony internetowe, system CMS Media Essence, strony internetowe